Yksityisille

Kaikki juridiset asiantuntijapalvelut yksityisille

Palvelut

Palvelumme yksityishenkilöille

Oikeusapu ja  oikeusturva

Vakuutusehtojen mukainen oikeusturva tai vaihtoehtoisesti ilmainen/osittain ilmainen oikeusapu kattaa useimmiten riitaiseksi ajautuneiden asioiden kustannukset kokonaan tai ainakin osittain. Hoidamme asiakkaan puolesta oikeusturvaetuuden tai ilmaisen oikeusavun hakemisen.

Asunto-osakeyhtiölaki ja asuntokauppariidat

Asunto-osakeyhtiömuotoisessa asumisessa on usein epätietoisuutta ja tulkinnanvaraisuutta kunnossapidon vastuunjakokysymyksissä; kuuluuko jokin huolto- tai korjaustoimenpide asunto-osakeyhtiön vaiko osakkeenomistajan vastuulle. Vastuunjaon periaatteet on määritetty asunto-osakeyhtiölaissa, mutta täydentäviä määräyksiä on voitu tapauskohtaisesti lisätä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen. Vastuunjakoon liittyvät riitatilanteet voivat olla taloudellisesti yksittäisille osakkeen omistajille merkittäviä, jolloin tarjoamme asiantuntevaa apua riitaisuuden oikeudenmukaisessa ratkaisemisessa.

Asuntokauppoihin liittyy valitettavan usein riitaisuuksia ostajan ja myyjän välillä. Avustamme osapuolia riitatilanteissa ja pyrimme ensisijaisesti saamaan aikaan sovinnollisen ratkaisun kalliin ja usein epävarman oikeusriidan sijasta.

Kiinteistöt ja kiinteistökauppariidat

Kiinteistöjen hankinta, saanto ja luovuttaminen (kauppa, vaihto, lahjoitus, testamentti, perintö) ovat tilanteita, joissa asiantuntija-apu voi olla tarpeen. Tarjoamme asiantuntevaa palvelua hankintojen ja luovutusten suunnittelussa ja asiakirjojen laatimisessa.

Kiinteistökauppoihin – kuten asunto-osakeyhtiömuotoisten asuntojen kauppoihin – liittyy valitettavan usein riitaisuuksia ostajan ja myyjän välillä. Avustamme osapuolia myös kiinteistökauppoihin liittyvissä riitatilanteissa, pyrkien ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun - kuitenkin aina asiakkaamme  etu ja oikeus ensisijaisesti huomioiden.

Työoikeus yksityishenkilöille

Avustamme yksityishenkilöitä kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Meillä on laaja kokemus erilaisten päättämissopimusten neuvotteluista, riita-asioiden hoitamisesta tuomioistuimessa ja yleisestä neuvonnasta työoikeudellisissa kysymyksissä.

Lapsioikeus

Toimistomme asiantuntijoilla on laaja kokemus erilaisten lapsiin liittyvien oikeudenkäyntien ja riitojen hoidosta. Avustamme myös follo-sovitteluissa, joissa lasten asiat pyritään ratkaisemaan ilman oikeudenkäyntiä. Lapsioikeus on osa perheoikeutta ja siihen liittyy vanhemmuuteen, lapsen huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen sekä lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä.

Lapsen asema ja etu ovat tärkeässä roolissa lasta koskevissa ratkaisuissa ja päätöksenteossa. Lapsen etu häntä koskevassa päätöksenteossa on tärkeää, ja se ohjaa myös toimistomme asiantuntijoiden työtä.

Rikosoikeus

Avustamme rikosasioissa niin asianomistajaa eli rikoksen uhria, kuin vastaajaa eli syytettyäkin. Sekä asianomistajalla että vastaajalla on oikeus käyttää avustajaa jo esitutkinnasta eli ensimmäisestä kuulustelusta alkaen. Esitutkintavaihe on hyvin tärkeä koko rikosprosessin kannalta, ja asiaa on hyvä selvittää luotettavan juristin kanssa jo aikaisessa vaiheessa.

Avustamme asianomistajaa kaikissa rikoslajeissa ja ajamme asiantuntevasti kaikki rikosperusteiset korvausvaatimukset oikeudenkäynnissä. Mikäli jutun luonne tai asiakkaan tahto sitä edellyttää, löytyy meiltä tarpeen mukaan niin nais- kuin miespuoleinenkin osaava avustaja. Rikoksesta epäiltyjen osalta hoidamme myös puolustajan tehtävät niin pienissä kuin isommissakin rikosasioissa.

Pääosin rikoksesta epäillyllä on oikeus valtion kustantamaan oikeusapuun tai puolustajaan. Tällaisissa tapauksissa valtio korvaa asiassa aiheutuneet epäillyn oikeudenkäyntikulut tai ainakin osan niistä. Oikeusapu kattaa myös esitutkinnassa aiheutuneita kustannuksia. Asianomistajalla on samankaltaiset oikeudet kuin epäillyillä ja tämän lisäksi aiheutuneita kuluja on mahdollista kattaa kotivakuutukseen useimmiten sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Selvitämme puolestasi mahdollisuutesi saada oikeusapua ja teemme tarvittavat oikeusturvahakemukset.

Perintöoikeus

Toimistollamme on kattava kokemus asiakkaittamme avustamisesta perintöön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Testamentilla voit vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Voimme laatia juuri sinulle sopivan testamentin ja antaa oikeudellista neuvontaa perintöveroa koskevissa kysymyksissä.

Toimistollamme on vuosikymmenien kokemus perukirjojen tekemisestä. Perunkirjassa luetellaan vainajan omaisuus, velat sekä perilliset ja se tulee toimittaa 3 kuukauden kuluttua kuolemasta.

Avustamme myös perukirjan jälkeisissä toimissa, kuten perinnönjaossa. Perinnönjaosta tulee tehdä jakokirja, jotta omaisuus saadaan siirrettyä kuolinpesältä perillisille. Jos perittävä on ollut naimisissa kuolinhetkellään, kuolinpesän osakkaiden ja lesken välillä pitää tehdä jäämistöositus. Voimme myös tarvittaessa toimia pesänselvittäjinä ja -pesänjakajina.

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.