Asianajotoimisto Forte Oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Forte Oy

Yhteystiedot:
Puijonkatu 19 A
70100 Kuopio

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asianajaja Marja Pääkkö (Asianajotoimisto Forte Oy)
Puijonkatu 19 A, 70100 Kuopio
Puh. 017 266 0400 tai 040 591 3699
marja.paakko@fortelaw.fi

Yrityksen koko ei edellytä tietosuojavastaavan nimittämistä

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella toimeksiantojen hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asianajotoimeksiantojen hoitaminen, asiakkaan edun ajaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • asiakkaan nimi
 • asiakkaan osoite
 • asiakkaan sähköpostiosoite
 • asiakkaan puhelinnumero
 • tapauskohtaisesti asiakkaan vakuutusta tai oikeusapua koskevat tiedot


Asiakastiedot

 • asiakkaan antaman toimeksiannon hoitamiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseenAsianajotoimisto Forte Oy, toimisto@fortelaw.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Emme käytä tai luovuta tietoja suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Asianajaja on velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa ja muun ohella Asianajajaliiton antamia arkistointia koskevia ohjeita ja suosituksia.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana
 • julkisista lähteistä (esim. osoite ja puhelinnumerorekisterit)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Asianajotoimisto Forte Oy ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Alkuperäiset ja asiakkaalle merkitykselliset asiakirjat palautetaan viimeistään toimeksiannon päättymisen jälkeen asiakkaalle
 • Arkistoidut asiakirjat säilytetään Suomen Asianajajaliiton arkistointisuorituksen mukaisesti vähintään 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä.  Kyseisen ajan kulumisen jälkeen aineisto tuhotaan, ellei pidemmälle säilytysajalle ole asiakkaan nimenomaiseen pyyntöön tai omaan etuun liittyvää perustetta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Kukin toimeksiantoa hoitava asianajaja kirjaa asiakastietoja. Lisäksi asiakastietoja kirjaa asianajosihteeri.

Jos ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietoturva

Huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta riittävin salasanoin, palomuurein, virustorjunnalla ja muilla käytettävissä olevilla teknisillä keinoilla.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.