Yrityksille

Kaikki juridiset asiantuntijapalvelut yrityksesi käyttöön

Palvelut

Palvelumme yrityksille

Sopimusjuridiikka

Tarjoamme yritysasiakkaille konsultaatiota ja oikeudellisia palveluita alkaen yritystoiminnan käynnistämisen suunnittelusta aina sen elinkaaren loppuvaiheisiin saakka. Sopimusten laatiminen on keskeistä niin yrityksen perustamisvaiheessa kuin yhtiön toiminnan aikanakin. Hyvin suunnitelluilla ja laadituilla sopimuksilla ehkäistään erimielisyyksiä ja vältetään resursseja kuluttavia oikeusprosesseja. Sopimusjuridiikan yhtenä tärkeänä osana on myös avustaminen liikeneuvotteluissa ennakkovalmisteluin ja olemalla tarvittaessa läsnä neuvottelutilanteissa ja viime kädessä avustamassa myös sopimusriitoihin johtaneissa tilanteissa.

Osaamisalueeseemme kuuluvat myös yritysten ja hankintayksiköiden avustaminen ja konsultointi julkisten hankintojen valmistelussa sekä oikeudellinen avustaminen tarvittaessa markkinaoikeudessa.

Riitojen ratkaisu / Oikeudenkäynnit

Riitojen syntymistä pyritään ehkäisemään ennalta, jolloin keskeisessä roolissa ovat hyvin suunnitellut ja selkeäksi laaditut sopimukset. Lisäksi ei voi olla korostamatta sovittavien ja sovittujen asioiden kirjaamista esim. sähköpostiviestein. Asioiden jäädessä suullisten sopimisten varaan on aina olemassa suurempi riski asian riitaantumiselle.

Aina ei siis voida välttyä riidan syntymiseltä. Ensisijainen ulospääsytie riitakysymyksestä on tällöinkin neuvotteleminen. Toimistomme asianajajat ovat kokeneita neuvottelijoita riitojen ratkaisussa ja parhaaseen tulokseen päästäänkin silloin, kun riidan osapuolilla on osaavat avustajat heti alusta alkaen.

Riitaisuuden kaikesta huolimatta jatkuessa teemme asiakkaallemme riskianalyysin, ts. arvion siitä onko asia sen taloudellinen intressi ja muut seikat huomioon ottaen järkevää saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.  Toimistomme asianajajien hoitamissa riita-asioissa on päästy sovinnolliseen ratkaisuun useimmiten ilman oikeudenkäyntiä ja oikeusprosessiin johtaneistakin asioista yli puolet kyetään sopimaan oikeudenkäynnin aikana. Tavoitteena on luonnollisesti aina parhaan mahdollisen tuloksen aikaan saaminen asiakkaallemme.

Asunto-osakeyhtiöt

Asunto-osakeyhtiöissä törmätään usein yhtiön omistamia rakennuksia ja osakkaiden hallinnassa olevia huoneistoja koskeviin kunnossapidon vastuunjakokysymyksiin yhtiön ja osakkeenomistajien välillä. Vastuujaon pääperiaatteet on määritetty asunto-osakeyhtiölaissa, mutta vastuunjakoa koskevia määräyksiä voidaan lisätä tapauskohtaisesti myös yhtiöjärjestykseen. Tulkintariitoja voi siitä huolimatta syntyä, jolloin tarjoamme asiantuntija-apua mm. konsultoimalla asunto-osakeyhtiön hallitusta ja olemalla tarvittaessa mukana yhtiökokouksissa asiantuntijan tai ulkopuolisen puheenjohtajan roolissa. Tarvittaessa avustamme asunto-osakeyhtiöitä myös oikeudenkäynneissä.

Saneerausmenettely

Yhtiön ajautuessa taloudellisiin vaikeuksiin on syytä käynnistää neuvottelut yhtiön velkojien kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin, tilanteen vaatimista maksujärjestelyistä. Ensisijainen tavoite on aikaansaada velkojien kanssa sopimukseen perustuva maksuohjelma, jolloin ei tarvita tukeutua prosessuaalisesti ja kustannuksiltaan raskaampiin velkajärjestelykeinoihin. Mikäli maksujärjestelyistä ei kuitenkaan onnistuta pääsemään ratkaisuun sopimusteitse, avustamme myös yrityssaneerauslain mukaisissa prosesseissa joko sen hakemisvaiheessa tai ns. selvittäjänä toimimalla. Tavoitteena on yrityssaneerauslain mukaisessa menettelyssäkin ensisijaisesti pyrkiä pääsemään ratkaisuun ns. nopeutettua menettelyä noudattaen, mikä edellyttää sopimusneuvotteluja velkojien kanssa ennen varsinaisen saneeraushakemuksen oikeudelle jättämistä. Mikäli velkojilta ei kuitenkaan saada suostumusta maksuohjelmaesityksen hyväksymiseen, on viimesijaisesti haettava käräjäoikeudelta selvittäjän määräämistä maksuohjelman laatimiseksi. Tällöinkin yrityssaneerausmenettelyn tavoitteena on saada aikaan  selvittäjän johdolla tuomioistuimen vahvistama saneerausohjelma, joka käsittää yrityksen velkavastuiden uudelleenjärjestelyjen lisäksi yritykseen toimintaan liittyviä muita ehtoja, tavoitteena saada yhtiö tervehdytetyksi ja kestävästi toimivaksi, saneerausmenettelyn päättymisen jälkeenkin.

Avustamme yrityssaneeraushakemusten laadinnassa ja asianajajamme toimivat myös selvittäjinä ja valvojina yrityssaneerauksissa.

Konkurssimenettely

Joskus yritystoiminta voi ajautua ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin, jolloin yhtiön hakeminen konkurssiin nousee väistämättä vaihtoehdoksi, joissakin tapauksessa ylivelkaantumisen seurauksena myös yrittäjän tai vastuuhenkilöiden velvollisuudeksi.

Asianajajamme avustavat konkurssihakemusten laadinnassa ja konkurssimenettelyn eri vaiheissa myös velkojan asemassa olevaa tahoa konkurssivalvonnoissa ja valvontojen riitautusprosessin eri vaiheissa sekä takaisinsaantiprosesseissa. Toimimme myös konkurssipesien pesänhoitajina.

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.